Tietosuoja

Tämä on Fintoil Hamina Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Fintoil Hamina Oy
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
Suomi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha Laitinen
+358 40 660 3966
info@fintoil.com

Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on itse ja suostumuksellaan hakenut Fintoililta työpaikkaa fintoil.com-sivuston kautta, sivuilla ohjeistetun tavan mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerättävien henkilötietojen käyttötarkoitus on Fintoil Hamina Oy:lle töihin hakevien henkilöiden hakemusten ja ansioluetteloiden käsittely rekrytoinnissa.

Rekisterin sisältämät tiedot ja tietolähteet

Työnhakijahenkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Henkilön itse kertomat muut henkilötiedot

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä fintoil.com-sivuston avoimien työpaikkojen hakemuslinkin kautta lähetetyistä tiedostoista tai sähköpostitse.

Tietojen luovutus ja siirto

Työnhakijarekisterin henkilötiedot ovat ainoastaan Fintoil Hamina Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Fintoil Hamina Oy:n tietojen käsittelyn ja säilyttämisen teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteriin kerätyt henkilötiedot hävitetään kuuden (6) kuukauden kuluttua tietojen saamisesta.

Rekisterin suojaus

Työnhakijarekisteri on suojattu salasanalla ja monivaiheisella tunnistautumisella. Lisäksi rekisteri on sisäisesti suojattu käyttöoikeuksien pääsytasoilla. Fintoil Hamina Oy varmistaa, että kaikkia tallennettuja tietoja, käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus, korjaamisvaatimusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia tietojen korjaamista tai täydentämistä. Tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa pyynnöstä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, ”oikeus tulla unohdetuksi”.